หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังเพลิง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
วิสัยทัศน์ อบต.วังเพลิง
" ตำบลอำนวยสุขแก่ผู้อยู่อาศัย    ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวไกลก้าว     มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการ "
นายนรินทร์ คลังผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเพลิง
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นายนรินทร์ คลังผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมาเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๘ ลบ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 31 พ.ค. 2566 ]

 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศกำหนดราคากลางงานฝังกลบ บริเวณที่ทิ้งขยะสาธารณะตำบลวังเพลิง พื้นที่หมู่ที่ [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงผิวทางจราจรงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกเช [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 51 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ. [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 82 
ประกาศกำหนดราคากลางงานฝังกลบ บริเวณที่ทิ้งขยะสาธารณะตำบลวังเพลิง พื้นที่หมู่ที่ [ 27 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงผิวทางจราจรงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 45 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงผิวทางจราจรงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแ [ 17 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคางานฝังกลบ บริเวณที่ทิ้งขยะสาธารณะตำบลวังเพลิง พื้นที่หมู [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานฝังกลบขยะ บริเวณบ่อขยะสาธารณะตำบลวังเพลิง พื้นที่หมู่ท [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 23 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
       
  หนังสือสั่งการ สถ.   ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
   
 


อบต.บางขันหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บางขันหมาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ชอนสมบูรณ์ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ชอนสมบูรณ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 4 บ้านชอนสมบูรณ์ - หมู่ที่ 3 บ้านชอนต [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล 916 ลพบุรี ประจำ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โก่งธนู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ทะเลชุบศร จ้างปรับปรุงสายอินเตอร์เน็ต (LAN UTP) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.โพนทอง ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยหิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมา [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านเบิก ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านเบิก ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Pri [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.เพนียด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ซับตะเคียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกรหัสสายทาง ลบ.ถ.53-017 สายไร่นายประกอบ กร [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ซับตะเคียน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุกรหัสสายทาง ลบ.ถ.53-017 สายไร่นายประกอบ กร [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เขาพระงาม จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.ท่าวุ้ง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้ามคลองชลประทาน ๗ ซ้าย หมู่ที่ ๔ ตำบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังแชมเปญ อาคารสำนักงาน อ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ห้วยขุนราม ซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.วังขอนขว้าง จ้างปรับปรุงถากถางและล้มต้นไม้ บริเวณคลองสายป่าสัก หมู่ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85 [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าวุ้ง จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด หมู่ที่ 9 บ้านวัดเกตุ บริเวณถนนสายทางเข้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]
 
 
     
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
 
     
 
   
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
สอบถาม (26 เม.ย. 2565)    อ่าน 212  ตอบ 2  
อบต.รับพนักงานไหมคะ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 655  ตอบ 1  
 
     
 
 
 
 
E-service
 
 
  Link ที่น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-238-2332
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.วังเพลิง
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนสาธารณะ
  ระบบประปา
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 089-238-2332
e-Mail : saraban@wangphloeng.go.th , wp98607@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
จำนวนผู้เข้าชม 3,928,761 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.วังเพลิง

facebook
อบต.วังเพลิง
อบต.วังเพลิง