หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังเพลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
     
 
ข่าวสาร
 
 


 
รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง ประจำปีการศึกษา 2565  
 

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการ
คัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุม่วง ประจำปีการศึกษา 2565
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงหรือพื้นที่ใกล้เคียงตำบลวังเพลิง
1.2  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน - 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
1.3  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ
ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
2. จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร  60  คน
3. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
3.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
3.2  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
3.3  สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
3.4  สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน  1  ชุด
3.5  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาและฉบับจริง จำนวน  1  ชุด
3.6  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
3.7  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
3.8  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
4. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์
4.1  กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่  7 มีนาคม – 29  เมษายน  พ.ศ. 2565  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุม่วง  ในวัน เวลาราชการ
4.2  กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันที่ 12  พฤษภาคม  2565
4.3  ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุม่วง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันปิดรับสมัคร
5. วันมอบตัว
     ให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัว ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุม่วงที่เด็กได้สมัครเรียนไว้
6.  กำหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน
เปิดเรียน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  กำหนดเวลาเรียน  จำนวน ๒๔๕ วัน ตามงบประมาณจัดสรรของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย       
-  เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
-  เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.
7. อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
8. เครื่องใช้สำหรับเด็ก
8.1  เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน  สบู่  หวี  แป้ง  ผ้าขนหนูผืนเล็ก (สำหรับเช็ดหน้าหลังล้างหน้าแปรงฟัน) ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง จัดหาให้ในวันเปิดภาคเรียน
8.2  เครื่องนอน ประกอบด้วย ที่นอนเด็ก ผ้าห่ม  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง จัดให้ยืมตลอดปีการศึกษา (หากผู้ปกครองทำชำรุดเสียหายต้องรับผิดชอบในการจัดหามาใช้คืนให้กับทางศูนย์ฯ เอง)
9. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้
- เวลา  09.30  น.   อาหารว่าง(นม)
- เวลา  11.00  น.   อาหารกลางวันพร้อมผลไม้
10. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
10.1  ผู้ปกครองที่เดินทางมารับนักเรียนกลับบ้าน ต้องแสดงบัตรรับ – ส่ง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน และต้องแจ้งกับจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
10.2  การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนเวลา 07.30 น. และให้รับกลับเวลา  15.00 น. และไม่ช้ากว่า 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง
10.3  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
10.4  ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
10.5  ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากฝ่าฝืนและเกิดการเสียหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
10.6  หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
             จึงประกาศให้ทราบโดยกัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานการศึกษา สำนักปลัด 0892382332

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 09.30 น. โดย คุณ สิริรัตน์ นามสูงเนิน

ผู้เข้าชม 258 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 089-238-2332
e-Mail : saraban@wangphloeng.go.th , wp98607@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
จำนวนผู้เข้าชม 4,078,261 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10