หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังเพลิง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
     
 
รายงานอื่นๆ
 
  
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีซึ่งการศึกษาครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เข้ามารับบริการทั้ง 5 งานบริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง จำนวน 500 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
วังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีจำแนกตามงานบริการ ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และเมื่อพิจารณาตามงานที่
ให้บริการ โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า งานด้านการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมา คืองานด้านการจด
ทะเบียนพาณิชย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40
รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 งาน คือ งานด้านการจัดเก็บภาษี และงานด้านการให้บริการขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิด
เป็นร้อยละ 95.20 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 09.47 น. โดย คุณ จีรศักดิ์ สนุกแสน

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทรศัพท์ : 089-238-2332
e-Mail : saraban@wangphloeng.go.th , wp98607@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
จำนวนผู้เข้าชม 3,928,443 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10